Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate

Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate

1_05Art. 1.
Prezenta lege stabileşte cadrul legal care stă la baza exercitării activităţii de amplasare a mijloacelor de publicitate în localităţi, inclusiv pe drumurile publice din România, în vederea asigurării condiţiilor pentru un cadru construit coerent, armonios, sigur şi sănătos, pentru protecţia valorilor mediului natural şi antropic, pentru prezervarea calităţii peisajului şi a cerinţelor privind asigurarea calităţii în construcţii.

Art. 2.
Prevederile prezentei legi se aplică autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi tuturor persoanelor fizice şi juridice implicate în activitatea de publicitate.

Art. 3.
În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) afiş - mijloc de transmitere a mesajelor publicitare, culturale, comerciale, politice, de instructaj şi altele asemenea, imprimat pe suport hârtie sau pe folie sintetică şi expus public;

b) aviz - act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a administraţiei publice locale, în urma unei proceduri de analiză a proiectului tehnic şi a oportunităţii din punct de vedere urbanistic, pentru amplasarea mijloacelor de publicitate temporară, având structuri fără fundaţie;

c) banner - suport pentru mesajul publicitar confecţionat din folie sintetică sau din material textil, în mod obişnuit cu formă dreptunghiulară, ancorat în zone publice;

d) calcan - faţadă fără goluri a unei construcţii, situată pe limita de proprietate laterală sau posterioară, destinată de regulă să fie acoperită de zidul asemănător al unei clădiri vecine;

e) ecran publicitar - ecran cu LED-uri, LCD sau altele asemănătoare, pe care se rulează grafică, spoturi şi altele asemenea, cu conţinut dinamic şi de dimensiuni variabile;

f) firmă - orice inscripţie, formă sau imagine ataşată unei clădiri, cu referire la un operator economic sau la o activitate care se desfăşoară în interiorul clădirii;

g) incintă - suprafaţa de teren înconjurată din toate părţile de construcţii, de amenajări sau împrejmuiri;

h) indicator publicitar direcţional (panou direcţional) - înscris, formă ori imagine care indică o direcţie, proximitatea unui obiectiv sau a unei clădiri unde se desfăşoară o anumită activitate. În aceeaşi categorie se includ bannerul vertical, caseta luminoasă, tăbliţa indicatoare, toate de mici dimensiuni, fixate prin prinderi speciale pe clădiri, stâlpi şi altele asemenea;

i) mesh - suport pentru mesajul publicitar confecţionat din material sintetic perforat, cum ar fi plasa fină, de obicei de mari dimensiuni, fixat pe clădiri;

j) mijloace de publicitate - ansamblu de elemente constructive folosite în scopul prezentării unei activităţi comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste ori a unui eveniment;

k) panou publicitar mobil - panou publicitar de dimensiuni reduse, amplasat la sol, fără fundaţie sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate;

l) panou publicitar - structură provizorie folosită pentru afişarea unui mesaj publicitar;

m) proiect publicitar special - construcţie provizorie atipică, creată special în scopul promovării unui produs, a unui serviciu sau eveniment şi care nu are în alcătuirea sa elemente de fundaţie şi/sau structuri publicitare clasice;

n) promovare - ansamblu de activităţi şi mijloace folosite pentru a difuza un produs sau serviciu pe piaţă;

o) publicitate - totalitatea modalităţilor şi instrumentelor specifice utilizate pentru a facilita cunoaşterea şi aprecierea de către consumatori a anumitor produse, servicii sau pentru a informa publicul asupra unor evenimente, a destinaţiei unor spaţii, lansări de produse, deschideri de magazine şi altele asemenea, precum şi orice formă de prezentare a unei activităţi comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste având ca scop promovarea vânzării de bunuri şi servicii, de drepturi şi obligaţii;

p) publicitate luminoasă - publicitate realizată prin corpuri luminoase, afişe sau panouri luminate printr-o sursă de lumină amplasată astfel încât să asigure iluminarea afişului, panoului ori corpului publicitar;

q) publicitate pe vehicule - publicitate realizată prin lipirea de afişe, montarea de panouri sau vopsirea vehiculelor în scopuri publicitare;

r) publicitate stradală (outdoor) - publicitate efectuată în spaţii deschise, în exteriorul clădirilor;

s) publicitate temporară - publicitate realizată cu ocazia unor evenimente, manifestaţii culturale sau sportive, precum şi pentru acţiuni de promovare de produse sau activităţi;

ş) reclamă publicitară - activitatea şi inscripţia cu rol de a atenţiona sau de a convinge publicul de calitatea unui serviciu, a unui produs sau a unei idei;

t) steag publicitar - piesă de stofă, pânză sau material plastic ataşată la un suport lance, catarg sau stâlp, purtând culori, embleme, simboluri sau mesaje publicitare;

ţ) structură de publicitate autoportantă - cadru suport amplasat la sol, fără fundaţie sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate, pe care sunt dispuse feţe realizate din materiale uşoare de tip mesh, plasă fină, pânză şi altele asemenea, pe care se află imprimate reclame şi mesaje publicitare.

CAPITOLUL II
Aprobarea executării lucrărilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate
Art. 4.
(1) Aprobarea executării lucrărilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate se realizează prin autorizaţia de construire, emisă în condiţiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) La emiterea autorizaţiei de construire, emitentul va include în mod obligatoriu precizări privind obligaţiile care decurg din caracterul provizoriu şi durata de existenţă limitată a mijlocului de publicitate autorizat, inclusiv precizări privind termenul de încetare a funcţionării acestuia.

(3) Amplasarea de mijloace de publicitate pe schelele montate pe faţadele construcţiilor aflate în curs de execuţie a lucrărilor de intervenţii, ori pe elementele de împrejmuire a şantierului aferent se face cu condiţia autorizării amplasării acestora împreună cu lucrările privind organizarea executării lucrărilor de construcţii, sau ulterior, pentru o perioadă mai mică sau cel mult egală cu durata autorizată a organizării de şantier.

(4) Proprietarii imobilelor pe care sunt amplasate mijloace de publicitate sunt obligaţi să permită executarea lucrărilor pentru amplasarea acestora numai în baza autorizaţiei de construire, emisă în condiţiile alin. (1).

Art. 5.
(1) În cazul în care, la expirarea termenului de încetare a funcţionării mijlocului de publicitate autorizat, prevăzut la art. 4 alin. (2), nu a fost obţinută prelungirea acestui termen, proprietarul construcţiei-suport de publicitate are obligaţia desfiinţării mijlocului de publicitate şi aducerii imobilului la starea iniţială.

(2) În situaţia în care, în termen de 15 zile de la data expirării termenului de încetare a funcţionării mijlocului de publicitate autorizat, prevăzut la art. 4 alin. (2), proprietarul construcţieisuport de publicitate nu a îndeplinit obligaţiile prevăzute la alin. (1), primarul/primarul general al municipiului Bucureşti dispune desfiinţarea acestuia pe cale administrativă, indiferent de categoria de proprietate pe care acestea sunt amplasate, fără emiterea unei autorizaţii de desfiinţare şi fără sesizarea instanţelor judecătoreşti.

(3) Cheltuielile rezultate ca urmare a acţiunilor prevăzute la alin. (2) sunt în sarcina proprietarului construcţiei şi vor fi recuperate ulterior de la acesta, în condiţiile legii.

(4) Procedura prevăzută la alin. (2) poate fi declanşată din oficiu de către primar/primarul general al municipiului Bucureşti, de către Inspectoratul de Stat în Construcţii sau la solicitarea deţinătorului legal al imobilului.

(5) Proprietarii mijloacelor de publicitate au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru întreţinerea şi repararea acestora, ori de câte ori este necesar.

Art. 6.
Pentru amplasarea mijloacelor de publicitate care nu necesită fundaţii utilizate în cadrul unor campanii publicitare şi/sau activităţi de promovare ce nu depăşesc 30 de zile, care se desfăşoară pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţii administrativ-teritoriale, ori pe proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice, în condiţiile prezentei legi, autoritatea administraţiei publice locale poate emite avize pentru publicitate temporară, la cererea solicitanţilor.

Art. 7.
Perioada de valabilitate a avizului pentru publicitate temporară prevăzută la art. 6 este de maximum 30 de zile şi poate fi prelungită o singură dată, la cererea solicitantului, pentru o perioadă cel mult egală cu cea aprobată iniţial.

CAPITOLUL III
Reguli generale privind stabilirea zonelor de publicitate
Art. 8.
(1) Autorităţile administraţiei publice locale din municipii şi oraşe, precum şi comunele cu monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial - UNESCO, vor aproba prin hotărâre a Consiliului Local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, regulamentul local de publicitate, cuprinzând inclusiv delimitarea în cadrul teritoriului administrat, a zonelor de publicitate lărgită şi respectiv a zonelor de publicitate restrânsă, în corelare cu documentaţiile de urbanism aprobate.

(2) În cadrul regulamentului local de publicitate, pentru fiecare categorie de zonă se vor stabili amplasamentele şi categoriile de mijloace de publicitate admise.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale din comune pot adopta regulamente locale privind amplasarea mijloacelor de publicitate proprii sau pot controla această activitate în baza prevederilor prezentei legi.

Art. 9.
(1) Zonele de publicitate restrânsă sunt zone din localitate în care se impun restricţii speciale sau/şi sunt permise numai anumite categorii de mijloace de publicitate.

(2) Categoriile de mijloace de publicitate permise conform alin. (1) sunt stabilite prin regulamentul local de publicitate, astfel încât prin dimensiuni, formă sau amplasare să nu altereze caracteristicile arhitecturale şi ambientale ale zonei.

(3) Zonele de publicitate restrânsă sunt, dar fără a se limita la acestea: zonele construite protejate stabilite prin documentaţiile de urbanism aprobate în condiţiile legii, centrele istorice ale localităţilor, precum şi zonele de protecţie ale monumentelor istorice, monumentelor de for public şi/sau monumentelor naturii, zonele de protecţie ale obiectivelor cu valoare arhitecturală şi/sau ambientală deosebită.

(4) În cadrul zonelor de publicitate restrânsă pot fi delimitate zone în care este interzisă amplasarea de mijloace de publicitate, cu excepţia firmelor.

Art. 10.
(1) Zonele de publicitate lărgită sunt zone în care pot fi amplasate toate categoriile de mijloace de publicitate.

(2) Pentru zonele de publicitate lărgită, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia, prin regulamentele locale de publicitate şi prin autorizaţiile de construire emise, să asigure coerenţa imaginii urbane.

Art. 11.
(1) În vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei legi, primarul/primarul general al municipiului Bucureşti, în aria sa de competenţă, prin direcţia specializată privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, din aparatul de specialitate, are următoarele obligaţii:

a) iniţiază, în baza documentaţiilor de urbanism aprobate, delimitarea în cadrul teritoriului administrat, a zonelor de publicitate lărgită şi respectiv a zonelor de publicitate restrânsă, precum şi elaborarea regulamentului local de publicitate;

b) identifică şi propune amplasamentele şi categoriile de mijloace de publicitate admise pentru fiecare dintre zone.

(2) În vederea realizării activităţilor prevăzute la alin. (1), se va constitui un grup de lucru ce va fi coordonat de primar/primarul general al municipiului Bucureşti.

(3) Grupul de lucru va fi constituit după cum urmează:

a) 3 reprezentanţi din instituţia arhitectului şef/departamentul specializat privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, din aparatul de specialitate, direcţia tehnică, direcţia de patrimoniu sau de administrare a domeniului public;

b) 4 specialişti atestaţi din domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului, peisajului recomandaţi de Ordinul Arhitecţilor din România şi de Registrul Urbaniştilor din România;

c) un reprezentant al direcţiei judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti;

d) un reprezentant al agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, respectiv a municipiului Bucureşti;

e) un reprezentant al poliţiei rutiere.

(4) Propunerile privind regulamentele locale de publicitate, a zonelor de publicitate lărgită şi, respectiv, a zonelor de publicitate restrânsă, precum şi a amplasamentelor şi categoriile de mijloace de publicitate admise pentru fiecare dintre zone, elaborate de grupul de lucru vor fi supuse consultării operatorilor economici din domeniul publicităţii.

(5) Regulamentele locale de publicitate elaborate în conformitate cu prevederile alin. (1)-(4), inclusiv delimitarea zonelor de publicitate lărgită şi, respectiv, a zonelor de publicitate restrânsă, amplasamentele şi categoriile de mijloace de publicitate admise pentru fiecare dintre zone vor fi avizate de către comisiile tehnice de amenajarea teritoriului şi de urbanism constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, aflate, după caz, în coordonarea preşedinţilor consiliilor judeţene sau a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti.

(6) După obţinerea avizului menţionat la alin. (5), regulamentul local de publicitate, inclusiv stabilirea zonelor de publicitate restrânsă şi, respectiv, a zonelor de publicitate lărgită, amplasamentele şi categoriile de mijloace de publicitate admise pentru fiecare dintre zone se supune spre aprobare Consiliului Local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Art. 12.
(1) Amplasamentele aflate în proprietatea sau în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale destinate montării mijloacelor de publicitate vor fi închiriate/concesionate prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii.

(2) Licitaţiile pentru amplasamentele prevăzute la alin. (1) se organizează pe zone de publicitate sau/şi tipuri de mijloace de publicitate, stabilite în conformitate cu regulamentul local de publicitate.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura accesul nediscriminatoriu al tuturor operatorilor de publicitate la utilizarea amplasamentelor stabilite prin regulamentul local de publicitate.

CAPITOLUL IV
Reguli generale privind amplasarea mijloacelor de publicitate
Art. 13.
(1) Publicitatea este permisă atât pe domeniul public sau privat al statului şi al unităţii administrativ-teritoriale, cât şi pe proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) În cazul construcţiilor-suport pentru mijloace de publicitate, indiferent de regimul de proprietate al imobilelor pe care sunt amplasate, este obligatorie afişarea de materiale publicitare pe întreaga perioadă de menţinere în amplasament a acestora.

(3) În situaţia în care proprietarul construcţiei-suport pentru mijloace de publicitate nu are contracte de publicitate în derulare, va afişa materiale privind propria activitate sau materiale privind campanii educaţionale, umanitare, sociale, culturale de interes public.

Art. 14.
Mijloacele de publicitate care se amplasează în zona drumurilor publice se autorizează şi se execută cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare privind regimul drumurilor şi circulaţia pe drumurile publice, ale normelor tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, precum şi ale legislaţiei ce reglementează domeniul public şi regimul proprietăţii.

Art. 15.
(1) Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisă în următoarele situaţii:

a) în ariile naturale protejate de interes naţional şi internaţional, cu excepţia intravilanelor incluse în acestea;

b) în spaţii verzi cu caracter ornamental sau cu valoare deosebită;

c) în locurile de joacă sau locurile de odihnă situate în zona blocurilor de locuinţe colective;

d) pe clădirile reprezentând sedii ale autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale, precum şi ale instituţiilor publice, cu excepţia afişajelor care anunţă activitatea ce se desfăşoară în interiorul sediilor;

e) pe arbori;

f) pe zona carosabilă a străzilor şi a drumurilor, indiferent de categoria acestora;

g) pe obiectele de artă monumentală şi monumentele de for public;

h) pe monumentele istorice, cu excepţia firmelor care anunţă activitatea ce se desfăşoară în interiorul clădirii şi a mesh-urilor amplasate pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare/ restaurare în condiţiile prezentei legi;

i) pe clădirile aflate în stare avansată de deteriorare, în situaţia în care amplasarea mijlocului de publicitate afectează structura de rezistenţă şi/sau stabilitatea şi integritatea elementelor constructive şi decorative ale anvelopei clădirii;

j) în incinta şi pe elementele de împrejmuire a cimitirelor, lăcaşurilor de cult, a scuarurilor, parcurilor şi grădinilor publice;

k) în zonele în care a fost restricţionată sau interzisă publicitatea prin Regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate;

l) în interiorul intersecţiilor şi al sensurilor giratorii, în spaţiul destinat circulaţiei autovehiculelor şi semnalizării rutiere, în zone în care desfăşurarea în condiţii normale a traficului ar putea fi perturbată;

m) pe parapetele şi/sau pereţii pasajelor rutiere subterane şi supraterane ori sub poduri;

n) pe stâlpii de susţinere a elementelor de semnalizare rutieră sau de circulaţie;

o) în zona de protecţie a autostrăzilor;

p) pe lucrările de artă care traversează drumul, pe portale cu semnalizare rutieră sau în soluţii independente autoportante în traversarea drumului.

(2) Se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafeţelor vitrate ale clădirilor.

(3) Se interzice amplasarea şi utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura liniştea publică, cu excepţia vehiculelor publicitare utilizate în condiţiile prezentei legi.

(4) Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate care prin formă, conţinut, dimensiuni şi culori în combinaţii specifice pot fi confundate cu mijloacele de semnalizare rutieră sau împiedică vizibilitatea acestora, precum şi a indicatoarelor de orientare şi informare.

(5) În situaţia în care pe faţada sau pe calcanul unei clădiri sunt amplasate mai multe mijloace de publicitate în afară de firme, acestea vor fi realizate în mod unitar, fiind obligatoriu de acelaşi tip şi de aceleaşi dimensiuni, fiind încadrate simetric pe faţada sau pe calcanul respectiv.