Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare, a ecranelor şi publicităţii luminoase

Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare, a ecranelor şi publicităţii luminoase

Art. 22. -

Este interzisă amplasarea mijloacelor de publicitate luminoase pe suporturile existente care nu au fost destinate publicităţii, cum sunt: stâlpii de telecomunicaţii şi/sau electricitate, instalaţiile de iluminat public, instalaţiile de semaforizare.

Art. 23. -

(1) Pot fi amplasate panouri publicitare, ecrane şi publicitate luminoasă pe calcane, pe faţade, pe terase ori acoperişuri ale clădirilor, astfel încât sistemele lor de prindere să nu constituie o sursă de accidente şi să nu afecteze structura de rezistenţă şi funcţionarea optimă a clădirilor.

(2) Amplasarea panourilor publicitare, a ecranelor şi publicităţii luminoase pe clădiri se autorizează numai în baza unei expertize tehnice elaborate în condiţiile legii de către experţi tehnici atestaţi, precum şi a documentaţiei tehnice pentru autorizare, verificată de verificatori de proiecte atestaţi pentru cerinţele esenţiale de calitate "rezistenţă mecanică şi stabilitate", "siguranţă în exploatare" şi "securitate la incendiu", prevăzute de legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii.

(3) Verificarea construcţiei cu privire la respectarea cerinţelor esenţiale de calitate prevăzute la alin. (2) se realizează prin reexpertizare tehnică, la fiecare 10 ani de la data emiterii autorizaţiei de construire pentru amplasarea structurii publicitare, sau ca urmare a acţiunilor factorilor de risc naturali/antropici asupra construcţiei/elementului constructiv care susţine structura publicitară.

(4) Panourile publicitare amplasate pe calcanele sau faţadele clădirilor nu vor depăşi limitele acestora.

(5) Sunt exceptate de la prevederile prezentei legi ecranele publicitare care fac parte integrantă din faţadele clădirilor şi care au fost autorizate împreună cu acestea, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 24. -

(1) Proprietarii ecranelor publicitare au obligaţia transmiterii de informaţii de interes public şi local, precum şi informaţii de interes pentru populaţie în cazul unor situaţii de urgenţă.

(2) Conţinutul şi modul de transmitere a informaţiilor vor fi stabilite prin protocol încheiat între proprietarii ecranelor publicitare şi autorităţile administraţiei publice locale, respectiv alte instituţii abilitate ale statului.

Art. 25. -

În situaţia amplasării pe terasele sau acoperişurile construcţiilor, panourile publicitare, ecranele şi publicitatea luminoasă vor avea următoarele înălţimi:

a) cel mult 3,00 m, dacă faţada construcţiei-suport are înălţimea mai mică de 15,00 m;

b) cel mult 1/5 din înălţimea faţadei, dar nu mai mult de 6,00 m, dacă faţada construcţiei-suport are înălţimea mai mare de 15,00 m.

Art. 26. -

(1) Pe stâlpii de iluminat public pe care nu sunt amplasate semnalizări rutiere şi indicatoare de circulaţie se pot amplasa panouri peste cota minimă de +4,00 m de la sol.

(2) Pe un stâlp se poate amplasa un singur panou, iar proiecţia la sol a panoului se va situa în afara gabaritului carosabilului.

Art. 27. -

(1) Panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel încât să nu împiedice circulaţia rutieră şi/sau pietonală, ori accesul pietonal şi/sau al autovehiculelor de intervenţie pe proprietăţi, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

(2) Panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate, vor fi amplasate astfel încât proiecţia la sol a acestora să fie în totalitate în interiorul proprietăţii pe care au fost autorizate.


Art. 28. -

(1) Pe străzile de categoria I, II şi III, conform clasificării prevăzute de legislaţia în vigoare privind regimul drumurilor, se pot amplasa panouri publicitare în următoarele condiţii:

a) la distanţă de minimum 4,00 m faţă de limita carosabilului, în cazul în care nu există trotuar;

b) la distanţă de minimum 1,00 m faţă de limita dinspre carosabil a spaţiului verde de pe trotuar, fără a împiedica circulaţia pietonilor;

c) la minimum 2,50 m înălţime de la sol, pentru panourile cu suprafaţa utilă mai mare de 2,50 mp per faţă.

(2) Panourile de mici dimensiuni, respectiv cu suprafaţa maximă de 2,20 mp se amplasează la o distanţă de cel puţin 25,00 m între panouri.

(3) Panourile de mari dimensiuni, respectiv cu suprafaţa maximă de 12,00 mp, se amplasează la o distanţă de cel puţin 50,00 m între panouri.

(4) În situaţia în care ansamblul de mijloace de publicitate este constituit dintr-o succesiune de panouri publicitare de diferite dimensiuni dispuse în orice combinaţie, distanţa dintre panouri va fi de minimum 50,00 m.

(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1)-(4) mijloacele de publicitate amplasate în interiorul incintelor centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale, astfel definite în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 29. -

(1) Se interzice montarea pe trotuare şi spaţii pietonale cu lăţimea mai mică de 2,25 m, precum şi pe zonele verzi dintre trotuar sau spaţiu pietonal şi carosabil a panourilor publicitare cu structură proprie şi elemente de susţinere care necesită fundaţie.

(2) Realizarea elementelor de fundare/ancorare necesare asigurării stabilităţii panoului de reclamă publicitară se execută obligatoriu îngropat, respectiv sub cota suprafeţei solului/trotuarului, până la nivelul solului.

Art. 30. -

De-a lungul drumurilor de interes naţional, judeţean, precum şi a arterelor de centură, conform clasificării prevăzute de legislaţia în vigoare privind regimul drumurilor, în cadrul zonei de protecţie a acestora se pot amplasa panouri publicitare, în următoarele condiţii:

a) la minimum 2,50 m înălţime de la sol, pentru panourile cu suprafaţa utilă mai mare de 2,50 mp per faţă;

b) cu distanţa de minimum 50,00 m între două panouri publicitare, pe sectoarele de drum din intravilan;

c) cu distanţa de minimum 100,00 m între două panouri publicitare, pe sectoarele de drum din extravilan;

d) la minimum 100,00 m faţă de intersecţiile cu drumurile laterale cu mai mult de 4 benzi de circulaţie;

e) în afara curbelor cu vizibilitate redusă;

f) la minimum 100,00 m faţă de intersecţiile semaforizate.

Art. 31. -

Dispoziţiile art. 28-30 se completează cu prevederile instituite în aceeaşi materie de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 32. -

(1) Panourile şi ecranele publicitare amplasate pe sol în intravilanul localităţilor vor avea următoarele dimensiuni: 1,20 x 1,80 m, 3,20 x 2,40 m, respectiv 4,00 x 3,00 m.

(2) În extravilanul localităţilor pot fi amplasate panouri publicitare pe zona de protecţie a drumurilor publice, având dimensiunea de 8,00 x 4,00 m, iar în afara acestora şi panouri de 14,00 x 4,00 m. 

SECŢIUNEA a 3-a
Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare mobile 

Art. 33. -

Pe trotuarele/spaţiile pietonale cu o lăţime de cel puţin 2,25 m se pot amplasa panouri publicitare mobile pliante, având ca scop promovarea comercială, comunicarea de tarife sau acţiuni promoţionale, specifice activităţii desfăşurate de beneficiarul publicităţii, în următoarele condiţii:

a) dimensiunile maxime ale panoului vor fi de 0,50 m x 0,90 m;

b) amplasarea panoului este permisă numai în dreptul spaţiului destinat activităţii care face obiectul publicităţii şi numai pe durata programului zilnic de funcţionare a acestuia.